Lära ut genusperspektiv i skolan

Genus och normer har blivit alltmer en del av olika diskussioner här i vårt avlånga land. Detta sker samtidigt som acceptansen har ökat i samhället både i Sverige och internationellt. Media visar idag en större mångfald som tidigare inte fanns på samma sätt för 20 år. Att prata om genus och normer skedde inte på samma sätt heller. Idag har diskussionen mognat och allt fler efterfrågar denna typ av undervisning. Till exempel är det allt fler och fler företag som blir HBTQ-certifierade. Men även om det har skett stora förändringar så är det långt ifrån vad som anses vara tillräckligt.

Större efterfrågan om genus

Så hur ska undervisningen se ut nu när mer undervisning i skolorna om genus efterfrågas? Vissa menar att det handlar om att bland annat få lärarna att känna sig bekväm med att prata med eleverna om detta. Därför behövs lärarna i första hand utbildas i hur man tar upp dessa ämnen. Till exempel så har HBTQ-frågorna ofta tagits upp i samband med diskussioner om diskriminering och kränkande behandling. Alltså inget om hur själva sexet mellan två män eller två kvinnor kan se ut. Det handlar om att belysa strukturer. Så vilka områden är mest eftersatt idag? Förståelsen för transpersoners situation och sexualitet. Men även om Sverige har mycket att lära sig när det kommer till att lära ut detta till elever så har vi kommit långt i jämförelse med andra länder. Därför har Sverige all anledning att fortsätta denna diskussion i skolor eftersom det finns en efterfrågan. På så vis kan den kunskapen sedan sprida sig vidare till andra länder som tar efter Sveriges modell av sexualundervisning i framtiden förhoppningsvis.

Väcker insikter om andra problem

Men eleverna frågar efter mer kunskaper inom andra ämnen också: relationer och trakasserier. Speciellt det sistnämnda när det kommer till trakasserier på internet. Ofta handlar det om att elever har föräldrar som själva inte har vuxit upp med internet på samma sätt och inte kan sätta sig in i den problematik som finns på sociala medier för tonåringar idag. För precis som det finns genus- och normstrukturer i till exempel skolan så finns det också sådant i sociala medier. Här behöver eleverna större stöd. Genusperspektiv är därför ett brett område som kan appliceras på många områden som är aktuellt för eleverna. Vad som är ett typiskt genusperspektiv för en generation är inte samma för en annan. Det är bland annat forskning som styr detta i samband med att samhället utvecklas. Genom att titta på ett ämne utifrån ett genusperspektiv kan man också upptäcka andra perspektiv såsom hur det är för funktionshindrade, rasifierade personer eller klasstillhörighet till exempel. Nya frågor väcks som gör att elever kan få större förståelse för andra grupper än den de själva tillhör.