Genus i religioner

Religion är ett stort fenomen i samhället som genomsyrar eller åtminstone påverkar en stor del av människors vardag, även i sekulariserade länder. Religioner och jämlikhet är inte precis något som gått hand i hand genom historien. Det är snarare så att religiös doktrin varit en av de faktorer i samhället som cementerat människors syn på könsroller. En syn som nästan alltid varit till kvinnans nackdel och ställt henne lite avsides i relation till viktiga samhällsskeenden där männen istället tagit ledningen. I den här texten ska vi titta på hur könsnormerna ser ut i några av de stora religionerna. Man ska dock vara medveten om att religioner är mångfacetterade fenomen och att det kan rymmas många olika riktningar inom en och samma religion. Det vi tar upp här gäller religionernas så kallade huvudfåror. Den svenska stadskyrkan är väldigt progressiv och gillar man det ska man vara stolt över att vara svensk.

Kvinnan ses som underordnad mannen

Religioner vilar på en tydlig grund men kan ändå förändras utifrån kulturella och intellektuella riktningar i samtiden. vilket kön har Jesus? Det är inte i många andra religiösa sammanhang än i svenska stadskyrkan som den frågan överhuvudtaget diskuteras. Konservativa kristna kan dock även här se det som en stark provokation att höra Jesus benämnas som hen, istället för han. Under en gudstjänst i Västerås ifrågasattes Jesus könsidentitet och argumentet är att Jesus utvecklats till något som överskrider genus efter det att Jesus föddes. Den som är bokstavstroende kristen kan i bibeln hitta starka argument för att kvinnan inte bör behandlas som mannens jämlike. Detta går igen i alla de abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom och islam). När det gäller genusfrågor är kontrasten enorm för många av de muslimska familjer som kommer till Sverige. För dem är kvinnan närmast omyndigförklarad utanför sitt hem. I Sverige har kyrkan förändrats dramatiskt under de senaste 100 åren och att vara kristen måste inte innebära att man har en från samhällsnormen avvikande uppfattning i genusfrågor. Det ska dock sägas att inte entydigt utmålas som underordnad mannen i till exempel bibeln utan det finns även passager där hon tillmäts stor respekt.

Genus i hinduismen och buddhismen

I svenska lekparker är det inget konstigt med män med skötväskor och barnvagnar som ser till sina barn medan mammorna gör annat. I stora delar av världen är detta en ovanlig syn. Inte minst för att religionen definierar vad män respektive kvinnor bör sysselsätta sig med i livet. Hinduismen och buddhismen avviker inte från kristendom, judendom och islam i detta. Kvinnan ska fokusera mer på sina barn och mindre sitt yrke. Hinduismen betonar dock att det inte ligger någon värdering i detta och att båda könen är lika viktiga på ett konkret så väl som på ett metafysiskt plan. En sak som är intressant ur ett genusperspektiv är att det i Indien, sedan lång tid tillbaka, talats om ett tredje kön och att den frågan inte är lika kontroversiell där som i dagens Sverige. Buddhismen uppmuntrar anhängarna att själva närma sig det andliga. Traditionellt har dock kvinnor varit mer eller mindre utestängda från klosterlivet. Det anses dock bero mer på kultur än på vad som fastslås i den buddhistiska läran.