En genusmedveten förskola?

Beroende på var i landet du befinner dig kan det finnas en möjlighet att välja en genusmedveten förskola till dina barn. Och om du bor någonstans där du har den möjligheten rekommenderar jag att du gör just det. För så här är det: dina barn kommer att bemötas olika av samhället beroende på vad de har för kön. De normer som talar om för oss vuxna hur vi ska behandla en liten flicka respektive en liten pojke är så starka att det knappast är rimligt att tro att dina barn kommer att kunna växa upp utan att påverkas av könsnormerna. Hur medveten du som förälder än är. Och då har vi inte ens talat om massmedias inverkan på den bild dina barn kommer ha av sig själva. Så varför inte i alla fall låta förskolan vara medvetet neutral i frågan?

Nå, det här är ingen domedagsprofetia, miljontals barn har redan vuxit upp till fantastiska män och kvinnor genusnormerna till trots. Men om du som jag tror att barn lättare utvecklar sin fulla potential om de behandlas så könsneutralt som möjligt så kan det vara idé att i alla fall tänka över vilket genustänk din förskola har. Sen i den riktiga skolan blir könsnormerna starkare och kan vara svårare att stå emot. Något som till exempel visar sig i flickors och pojkars skilda studieresultat och olika skolvanor.

Five children (7-12) playing with plastic hoops in park

Genusmedveten förskola, vad innebär det?
Det som måste gälla i en genusmedveten förskola är att personalen ser till de små individerna och inte till deras kön. Att barnen helt enkelt tillåts utveckla sina personliga egenskaper inte de egenskaper som de förväntas utveckla för att de är pojkar eller flickor. Omfattande genusforskning om hur förskolor jobbar med likabehandlingsplaner har genomförts och tack vare det finns större underlag för hur förskolorna kan arbeta med och bli bättre på detta. Det vill säga hur de undviker könskodade lekar eller hur de ska kunna se till alla barns unika och specifika behov. För självklart har alla förskolor en likabehandlingsplan och ett genustänk men det är som bekant långt kvar tills målen helt är uppnådda. Därför kan en förskola där genustänktet genomsyrar HELA verksamheten vara att föredra. Där kan du i alla fall räkna med att de kommit en bit på väg.